Powiatowy Inspektorat Weterynarii Łańcut

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Łańcucie

 Ustalił:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w    Łańcucie lek.wet. Leszek Bar

 W uzgodnieniu z:
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek.wet. Mirosław Welz

  Łańcut, dn. 24 maj 2010 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie działa w szczególności na podstawie: 

1)         ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);

2)         zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

3)         niniejszego regulaminu.

 

§2.1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)     powiecie – należy przez to rozumieć powiat łańcucki ; 

2)     Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łańcucie ;

3)     Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie ;

4)     Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska     

       pracy oraz pracownie określone w §11, §12, §13, §14, §15 Regulaminu;

5)     kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w      

       przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz  

       ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie  

       ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 3. 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

          2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1)   wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2)   jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach  

      publicznych;

3)    wynikających z odrębnych ustaw.

3.Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4.Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.

5.Siedziba Inspektoratu mieści się w  Łańcucie przy ul. Cetnarskiego 31.

 

 

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4. 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują  kierownicy. 

2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

         § 5.1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.

          2.Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1)   zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

2)   reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

 

3)   wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4)   udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5)   zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6)   zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6. 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.   

          2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

         3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1)   Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

2)   Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;

3)   Zespół do spraw finansowo – księgowych;

4)   Zespół  do spraw administracyjnych;          

5)   Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;

 

§ 7. 1. Kierownicy odpowiadają za:

1)        należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;

2)        porządek i dyscyplinę pracy;

3)        merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

2  Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

§ 8. 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3.  Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1)    pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3)          głównego księgowego – w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

4)          radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1)    pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3)          głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa  w § 13 ust. 2 pkt 2 oraz

2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 

 

§ 9. Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza. 

 

  • § 10. 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2. 

2.Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

 

 

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

 

§ 11. 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy: 

1)   Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , w tym chorób odzwierzęcych;

2)   badania kontrolne zwierząt;

3)   Badanie chorób odzwierzęcych u zwierząt;

4)   Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5)   Przeprowadzanie kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku III lit. A ust. 6-8a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2592/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), jako specjalny organ kontroli, o którym mowa w art. 42ust.1 rozporzadzenia komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243, z póżn. zm.);

6)   Sprawowanie nadzoru nad:

a)   wprowadzaniem na rynek zwierząt,

b)   środkami transportu zwierząt;

c)   zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

d)   przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

e)   przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

f)    przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

g)   utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;

h)   prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

  1.  W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)   Inspektor weterynaryjny - kierownik zespołu;

2)   Inspektor weterynaryjny  - koordynator choroby Aujeszkyego;

3)   Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt;

4)    Inspektor weterynaryjny;

5)   Referent do spraw epizootycznych.

 

§ 12.1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy: 

1)   Monitorowanie chorób odzwierzęcych w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;

 

2)   Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

3)   Sprawowanie nadzoru nad:

a)   bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej ,

b)   wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

c)   wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do uzytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgenicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,

d)   wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,

4)   prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt;

5)   Przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji ochrony roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub pasza, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego sieciami systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225).  

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)   Inspektor weterynaryjny – kierownik zespołu;

2)   Inspektor weterynaryjny;

3)   Kontroler weterynaryjny;

4)   Kontroler weterynaryjny.

 

§ 13. 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych  należy: 

1)   Planowanie, analiza i realizacja wydatków budżetowych jednostki;

2)   Obsługa finansowo – księgowa dochodów własnych i dochodów budżetowych oraz terminowe ich przekazywanie do budżetu państwa;

3)   Obsługa finansowo – księgowa funduszu płac;

4)   Rozliczenia ubezpieczeniowe i podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

5)   Obsługa finansowo - księgowa funduszu świadczeń socjalnych;

6)   Sporządzanie planów finansowych;

7)   Sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych z zakresu finansów i księgowości; oraz bilansu rocznego;

8)    Obsługa systemu bankowości elektronicznej, programu Płatnik i Trezor;

9)   Obsługa kasowa Inspektoratu;

10) Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)   Główny księgowy;  

3. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1)   Prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)   Dokonywanie wstępnej kontroli:

a)   zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)   kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 14. 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych: należy: 

1)    Prowadzenie spraw kadrowych oraz dokumentacji w tym zakresie;

2)    Sporządzanie projektu oceny stanowisk i oceny ryzyka zawodowego;

3)    Prowadzenie archiwum zakładowego;

4)    Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza;

5)    Dbałość o porządek w pomieszczeniach oraz na terenie Inspektoratu.

 

 

2.   W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)   Referent do spraw pracowniczych;

2)   Referent do spraw obsługi sekretariatu Powiatowego Lekarza;

3)   Sprzątaczka.

 

§ 15. 1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy: 

1)   Udzielanie pomocy prawnej pracownikom Inspektoratu w zakresie realizacji ich obowiązków służbowych;

2)   Sporządzanie opinii prawnych;

3)   Szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących przepisów prawa;

4)   Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych, pism kadrowych, umów i  innych dokumentów;

5)   Reprezentowanie Inspektoratu w postępowaniach sądowych i administracyjnych;

6)   Rozpatrywanie skarg i wniosków.

 

§ 16. Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.